V Olomouci začíná výstavba protipovodňových opatření, které zajistí ochranu městských částí Nový Svět a Nemilany

Povodí Moravy zahájilo úpravy řeky Moravy v jižní části Olomouce. Tzv. IV. A etapa protipovodňových opatření zajistí ochranu jižní zástavby města Olomouc, konkrétně městských částí Nový Svět a Nemilany. Stavba, která bude mít velký ekologický přínos, probíhá v úzké spolupráci s městem. Práce skončí v prosinci 2025. 

Revitalizace řeky Moravy, obnova původního řečiště, posílení rozlivů do říční nivy a napojení odstaveného ramene, to vše bude součástí stavby IV. A etapy protipovodňových opatření Olomouce, která slavnostně odstartovala v pondělí 25. března v jižní části města. Ekologický přínos akce zdůraznil samotný akt zahájení, při kterém zástupci Povodí Moravy, města Olomouc, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí symbolicky prokopli hráz a propojili odstavené rameno Moravy s hlavním korytem řeky.

Řešení projektu IV. A etapy se opírá zejména o vytvoření kapacitního koryta s meandrující kynetou a zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravobřežní odsazené ochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene, u kterého vznikne nová tůň. „Některé přípravné práce pro stavbu samotnou již proběhly. Hned v dubnu začínáme s terénními úpravami, shrnutím vrchní půdní vrstvy a uložením na mezideponie tak, aby mohla být následně využita na zemní hráz a pro modelování pravobřežní bermy. Na to navážeme pracemi na přeložkách inženýrských sítí a navyšováním hráze podél čistírny odpadních vod,“ popisuje naplánovaný průběh prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Práce budou probíhat podél řeky Moravy v úseku od železničního mostu po silniční most spojující Nový Svět a Holici.

Stavba nebude mít vliv na chod města ani plynulost dopravy

Úprava řeky a na ni navazujícího území, zajistí ochranu Nemilan a Nového Světa až na průtok 650 m³/s. Kromě protipovodňové úlohy bude mít opatření také významný krajinotvorný potenciál. „Protipovodňová opatření náleží k největším a nejvýznamnějším investičním akcím na území města. S ohledem na množství ekologických prvků se bude lokalita dále přirozeně rozvíjet a stane se velkým lákadlem pro obyvatele Olomouce. Na řeku napojené odstavené rameno se stane plnohodnotnou součástí ramenného systému řeky Moravy ve městě, bude živé a plné ryb,“ vysvětluje primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Na pravém břehu byla vymístěna zahrádkářská kolonie uvnitř záplavového území mezi protipovodňovou hrází a řekou. Zimní povodeň na konci roku 2023 potvrdila, že zahrádkářskou kolonii není možné z řešení protipovodňové ochrany města vynechat. Při průtoku 180 m³/s, kterého Morava dosahovala před koncem loňského roku a pouze těsném dosažení 3. stupně povodňové aktivity, protékala v místech zahrádkářské kolonie voda o hloubce do 1 metru.

Přečtěte si  Událost, jako naposledy před 32 lety: Mons. Josef Nuzík bude uveden do úřadu olomouckého arcibiskupa

Samotný průběh stavby nevyvolá uzávěrky a omezení v dopravě či chodu města. Nepřístupné pro veřejnost bude pouze staveniště samotné.

Práce budou dokončeny v prosinci příštího roku

Výstavba IV. A etapy ochrany před povodněmi je součástí ucelených stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody na území Olomouce vznikající při povodňových průtocích do výše 650 m3/s (téměř čtyřsetletá povodeň). Výraznou přidanou hodnotou je využití přírodě blízkých prvků, díky kterým vznikne v jižní části města adaptační opatření vhodné k procházkám a dalšímu trávení volného času. Navazuje na nedávno dokončenou II. B etapu zajišťující ochranu v samotném centru města. Realizací této fáze dojde ke zvýšení protipovodňové ochrany pro přibližně 2 275 obyvatel.

Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy. Celkové investiční náklady akce představují 170 mil. Kč, což je částka, která vzešla z veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby. Financování bude zajištěno prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí, podílet se bude také statutární město Olomouc. Práce dle smlouvy se zhotovitelem budou dokončeny v prosinci 2025.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*