Budoucí rozvoj ostravského Hrušova nabízí také jiné než průmyslové využití

Hrušov, území na severním okraji Ostravy náležící do městského obvodu Slezská Ostrava, je v poslední době spojován především s logistickým parkem společnosti Contera nebo koksovnou. Jeho potenciál, spočívající v nevyužitých plochách, dobré dopravní dostupnosti a přírodním charakteru některých částí, však může být v budoucnu velmi dobře využit i pro jiné funkce. Nová urbanistická studie prověří, jaké možnosti může tato část Ostravy nabídnout a nastíní plán jejího rozvoje.

Studie se zabývá západní částí Hrušova, která je vymezena řekami Ostravicí a Odrou, ulicí Bohumínská a železniční tratí. Historicky zde bývalo centrum Hrušova a zachovalo se zde několik cenných staveb, např. novogotický kostel sv. Františka a Viktora s aktivní farností a přilehlou farní zahradou. V současné době umožňuje územní plán v téměř celé lokalitě výstavbu větších objektů lehkého průmyslu.

Okolní zeleň, dochované objekty a dobrá dopravní infrastruktura poskytuje vhodné podmínky pro vytvoření polyfunkční městské zástavby

„Ačkoli se v důsledku historických událostí jedná z velké části o sociální brownfield, v posledních letech se zde opakovaně objevují snahy vlastníků nemovitostí i městského obvodu o revitalizaci a rozvoj bydlení či služeb. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města schválilo v červnu tohoto roku pořízení změny územního plánu, jejímž předmětem je mimo jiné změna využití území Hrušova. Ta by měla již lépe reflektovat současná očekávání, a tedy nastavit směr rozvoje území do budoucna. Podkladem pro změnu územního plánu bude studie připravovaná pod taktovkou ateliéru MAPPA,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Kostel sv. Františka a Viktora, budova fary, další dochované objekty původní zástavby nebo stará alej podél ulice Riegrovy tvoří genius loci této lokality. Když k tomu připočteme atraktivní přírodní charakter, dobré dopravní napojení a blízkost centra Ostravy, může se v budoucnu, pokud nastanou vhodné podmínky, stát toto území pro investory velmi zajímavé. Jsme přesvědčeni, že by zde ale neměly vyrůst další velké průmyslové nebo skladovací areály, naopak vidíme potenciál pro vytvoření polyfunkční městské zástavby,“ uvedl Pavel Řihák, urbanista ateliéru MAPPA.

Studie bude dokončena na přelomu roku 2022 a 2023

Zpracovatelem studie je architektonická kancelář gogolák+grasse. Ta nyní např. zjišťuje, jaké jsou optimální možnosti propojení Hrušova se zbytkem města a jakým způsobem může lokalita nabídnout nové možnosti pro administrativní objekty, služby, případně i bydlení. Díky soutoku dvou řek, které doprovází pás zeleně, frekventované cyklostezce a blízkosti kopce Landek, oblíbeného výletního místa, se oblast nabízí také pro rekreační a sportovní využití. Zpracovatelé se také zabývají otázkou možného využití hald, které se v území nachází. Studii zadal a průběžně konzultuje ateliér MAPPA, k pracovním jednáním jsou přizýváni také zástupci města, městského obvodu a klíčových vlastníků pozemků, jako je např. společnost Asental a státní podnik DIAMO.

Přečtěte si  Vydatné srážky zvedají hladiny řek zejména na Valašsku

Výsledná urbanistická studie zohlední také připomínky a podněty účastníků veřejného projednání, které proběhne dne 1. listopadu 2022 v 17.00 v městském ateliéru MAPPA na Nádražní ulici 17 v Ostravě. Studie bude hotova na přelomu roku 2022 a 2023.

Autor: red Zdroj a foto: Městský ateliér prostorového plánování a architektury

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*