Poodří je pod ochranou třicet let. Jakými změnami prošla nejmladší CHKO na Moravě?

Polanská niva

Chráněná krajinná oblast Poodří v květnu slaví třicet let od svého vzniku. K vyhlášení chráněné oblasti na pomezí Moravy a Slezska v roce 1991 vedla snaha o záchranu zdejší výjimečně cenné krajiny kolem řeky Odry. Za minulého režimu měla namále.

To jedinečné, co v Poodří máme, je voda. Koryto řeky Odry má prostor, rozlévá se do okolních nivních luk. Právě na záplavách je většina zdejších vzácných druhů rostlin a živočichů závislá,” poznamenal k významnému jubileu Jan Klečka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která pečuje o chráněné krajinné oblasti. V případě Poodří se jedná o jednu z nejmladších CHKO v celé republice, začíná nedaleko města Odry a zasahuje až na území Ostravy.

Ochranáři se v Poodří soustředí na péči o ta nejcennější místa, zajišťují kosení mnoha podmáčených luk, vybudovali několik desítek tůní a opravili některé rybníky. “Snažíme se ukazovat krásy zdejší přírody návštěvníkům, bez jejichž podpory se nedá příroda účinně chránit. Vytvořili jsme mimo jiné několik naučných stezek, ptačí pozorovatelnu u Kotvice, iniciovali vznik Domu přírody Poodří, pořádáme exkurze pro školy a nadšence,“ vypočítává Klečka.

Poodří je jako významné mokřadní a ptačí území zařazeno mezi mokřady mezinárodního významu v rámci celosvětové Ramsarské úmluvy. Je jedinečné i z celoevropského pohledu díky jeho zařazení do soustavy chráněných území Natura 2000.

„Podařeným počinem byla revitalizace více než dvou kilometrů toku řeky Bílovky završená v roce 2013. Řeka je už téměř deset let ponechána přírodním procesům, břehy postupně zarůstají vegetací, daří se zde bobrům, vážkám i různým druhům ptáků,“ popisuje jeden z úspěšných projektů další z ochranářů Zbyněk Sovík.

Rybník Kotvice

Poodří mělo namále

Vhodné hospodaření na loukách, polích i rybnících je v Poodří klíčové. Zdejší krajina byla za minulého režimu těžce zkoušena. Louky byly na mnoha místech rozorány a uměle odvodněny. Drobné vodní toky se napřimovaly a dokonce existoval plán k narovnání samotné řeky Odry. “To se naštěstí nestalo, namísto toho byla vyhlášena chráněná krajinná oblast. Díky tomu mohlo být zaváděno hospodaření šetrnější k přírodě,” vysvětluje Sovík.

Rybníky přestaly sloužit výhradně chovu ryb a díky cílené ochraně se v nich začalo dařit vodním rostlinám, obojživelníkům a ptákům. Mnohé rozorané louky byly opět zatravněny. Ustalo intenzivní hnojení a na uniformních loukách se opět objevily květnaté druhy.  Pro CHKO Poodří jsou typické také rybníky, které zaujímají zhruba desetinu její rozlohy. V samotné CHKO jich je 68. Vodní plochy doplňují četné vodní toky, rybniční náhony, odstavená říční ramena, tůně a drobné mokřady.

Přečtěte si  Dynamický vývoj řeky takřka v přímém přenosu: Morava u Litovle změnila svůj tok
Chráněná území v ČR. Modře vyznačeny oblasti na území Moravy a Slezska (zdroj: AOPK ČR, úprava red.)

Nejcennější části CHKO Poodří jsou chráněny jako přírodní rezervace (PR), národní přírodní rezervace (NPR) a přírodní památky (PP). V době vyhlášení CHKO Poodří již existovala území PR Kotvice, PR Polanský les a NPR Polanská niva. V uplynulých 30 letech se vyhlásilo šest dalších zvláště chráněných území: PP Meandry staré Odry, PR Koryta, PR Rákosina, PR Bařiny, PR Bartošovický luh a PR Bažantula. V roce 2014 byla v nových hranicích a na více než dvojnásobné ploše znovu vyhlášena PR Kotvice. Nyní probíhají přípravy na vyhlášení PR Jistebnické mokřady. Za dobu existence CHKO Poodří bylo vyhlášeno také jedenáct památných stromů, většina v letech 1994-1998, poslední pak v roce 2018.

Desetinu území CHKO Poodří tvoří lužní lesy. Četné porosty, především v přírodních rezervacích jsou ponechány samovolnému vývoji. Tyto „zpralesovatělé“ porosty lze spatřit například v NPR Polanská niva, PR Polanský les či v PR Kotvice. Kvůli bezpečí návštěvníků se tu doporučuje pohyb pouze po značených stezkách.

Zdroj a foto: AOPK ČR

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*