Univerzita dostala pokutu za přemnožení zvěře. Poškodila chráněnou přírodu

Přemnožení daňci a mufloni z Kunínské obory poškodili chráněnou krajinu Poodří.

Překročení stavu muflonů o sto procent a u daňků o takřka dvě stě procent v chovné oboře vedlo k udělení pokutě brněnské Veterinární univerzitě. Penalizovala ji Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Za nepovolený chov a poškození chráněné přírody Poodří musí škola zaplatit milion a půl korun.

Veterinární univerzita Brno spravuje oboru Poodří Kunín v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Oblastní inspektorát Ostrava, který věc řešil na základě obdrženého podnětu, v přestupkovém řízení na základě sčítání prokázal, že univerzita v oboře dlouhodobě chovala daňky a muflony v počtech výrazně překračujících normované stavy.

“Chovem enormního počtu zvěře došlo v oboře k poškození lesních ekosystémů zařazených do I. a II. zóny CHKO Poodří, snížení druhové pestrosti bylin v lučních porostech ve II. zóně CHKO Poodří, zvýšení úživnosti půdy vedoucí k šíření nitrofilních druhů rostlin a poškození vegetačního krytu a půdního povrchu,” uvedla inspekce ve zprávě.

Následky nezákonného chovu jsou podle inspektorů o to závažnější, že podstatnou část lesních porostů v oboře tvoří biotopy cenné z hlediska ochrany přírody v kontextu celé Evropské unie. “Jedná o biotopy, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Poodří, zařazené do soustavy NATURA 2000,” vysvětlila inspekce.

Úřad myslivosti léta nezakročil

Podle ČIŽP také univerzita opakovaně porušila podmínku výjimky, která jí byla udělena k chovu muflonů jako nepůvodního druhu živočicha. Toto porušení spočívalo v opakovaném volném pohybu muflonů po oboře, přestože měli být dle výjimky umístěni ve zvláštním uzavřeném prostoru.

Na začátku letošního března vydala ČIŽP rozhodnutí, kterým univerzitě uložila pokutu ve výši dvou milionů korun. “Při stanovení výše pokuty bylo jako k přitěžující okolnosti přihlédnuto také k tomu, že univerzita již byla v minulosti třikrát sankcionována za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Zohledněny však byly i významné polehčující okolnosti, díky nimž ČIŽP při stanovení výše pokuty nevyužila zásadu asperace (zostření trestu), která umožňuje uložit pokutu až do výše tří milionů korun,” informovala inspekce.

Polehčující okolnosti podle inspektorů spočívaly v pasivitě orgánů státní správy, které mají primárně zajišťovat soulad oborního chovu s právními předpisy. “Naprosto selhal orgán státní správy myslivosti, který stejně jako ČIŽP mohl a měl z obdržených výkazů o honitbě, které univerzita každoročně tomuto orgánu státní správy zasílala, velmi snadno zjistit, že v oboře není plněn plán lovu a univerzita ve výkazech uvádí nepravdivé údaje o počtech chovaných zvířat,” kritizuje ve zprávě inspekce. Podle ní úřad o problému věděl už od roku 2009.

Přečtěte si  Náprava restu po 30 letech. Poslanci navrhují uzákonit zemské symboly Čech, Moravy a Slezska

Proti rozhodnutí ČIŽP podala univerzita odvolání. Ministerstvo životního prostředí v odvolacím řízení snížilo uloženou pokutu o jednu čtvrtinu, tedy na zmíněných 1,5 milionu korun, jelikož způsobená poškození nejsou podle jeho rozhodnutí nevratná.

Zdroj a foto: ČIZP

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*