KVÍZ: Jak znáte osobnosti moravských dějin?

Dějiny Moravy jsou plné významných osobností, kterým se bohužel v učebnicích nevěnuje tolik prostoru, kolik by si zasloužily. Jak jste na tom se svými znalostmi? Vyzkoušejte si další z našich kvízů plných zábavy i poučení.

Spoustu zajímavostí se také můžete dozvědět v nové učebnici moravských dějin, o které jsme psali v tomto článku.

0%

Kdy přišli na Moravu slovanští věrozvěstové Konstantin (Cyril) a Metoděj?

Cyril a metodej
Správně! Špatně!

Křesťanská víra se na Moravu šířila už před příchodem soluňských bratří, zejména díky bavorské misii z Pasova. Úplnou novinkou bylo písmo vytvořené na základě starého slovanského jazyka, který Konstantin s Metodějem dobře znali. Pro písmo se užíval název hlaholice (glagolica/hlaholica). Později z ní vznikla cyrilice i současná azbuka.

Který ze starých moravských knížat je pozval na Moravu?

Správně! Špatně!

Velkomoravská říše byl mocenský útvar s vládnoucím slovanským kmenem Moravanů, který existoval přibližně mezi 30. léty 9. století a začátkem 10. století. Historikové pro známé panovníky Velké Moravy používají souhrnný název Mojmírovci. Kníže Rostislav je uctíván jako světec v pravoslavné církvi.

Kdo se zasloužil o upevnění moravského markrabství na přelomu 12. a 13. století?

Správně! Špatně!

Vladislav Jindřich se dokázal dohodnout se svým bratrem Přemyslem Otakarem na smírném rozdělení moci v Čechách a na Moravě. Došlo tak k ukončení dlouhodobé panovnické krize přemyslovského rodu. Autonomie Moravy byla upevněna oficiálním potvrzením existence markrabství.

Jak se jmenoval moravský markrabě, který byl roku 1410 zvolen panovníkem Svaté říše římské?

Kvíz_dějepis_Jošt_2
Správně! Špatně!

Mocný moravský markrabě Jošt byl většinou hlasů kurfiřtů zvolen roku 1410 římsko-německým králem místo sesazeného slabého českého krále Václava IV. Nedlouho poté však Jošt zemřel. Je pohřben v rodinné hrobce moravských Lucemburků v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí v Brně.

Jak se jmenoval významný předák moravských stavů na začátku 17. století, který se nechtěl připojit ke stavovskému povstání v Čechách?

Kvíz_dějepis_Karel starší ze Žerotína
Správně! Špatně!

Karel starší ze Žerotína, který stál v rozhodující době v čele zemské reprezentace Moravy, odmítal zapojení své země do dobrodružství stavů v Čechách, kteří roku 1618 povstali proti habsburskému panovníkovi. Pronesl slova: „Čechové se snaží stát se slavnými tím, že zahubí svoji vlast. Jejich porážky budou počátkem našich, ale vina bude naprosto jejich. Poněvadž sami sebe opustili, nemohou si stěžovat, opustíme-li je my a jiní.“ Byl však odstaven na druhou kolej radikály v čele s Ladislavem Velenem ze Žerotína, kteří Moravu zatáhli do neúspěšného stavovského povstání.

Do protikladu k Žerotínovi bývá kladen mocný kardinál a olomoucký biskup...

Správně! Špatně!

František kardinál z Ditrichštejna byl pro své suverénní postavení nazýván králem z Kroměříže či králem moravským. Stal se rádcem a oporou několika habsburských panovníků. Jako štědrý donátor ale také stojí za řadou významných architektonických památek

Přečtěte si  Do důchodu v 10 letech. Také na policejní psy čeká zasloužený odpočinek

Kvůli nucené rekatolizaci musel Moravu opustit bratrský kazatel a významný myslitel Jan Amos Komenský. Kdy odešel?

Správně! Špatně!

Jan Amos Komenský je autor vrcholného literárního díla své doby s názvem Labyrint světa a ráj srdce. Jeho všestranný zájem se odrazil v jeho úvahách o pansofii (vševěda) a literárních počinech, především v díle Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko "Učitel národů". Svou rodnou zemi opustil v roce vydání Obnoveného zřízení zemského.

Mezi světově nejproslulejší moravské osobnosti patří Gregor Johann Mendel. V kterém klášteře působil?

Správně! Špatně!

Mendela proslavily pokusy s křížením hrachu, na základě kterých stanovil své zákony dědičnosti. Jeho život byl spjat s augustiniánským klášterem na Starém Brně, jehož se stal později opatem. V roce 2022 budou probíhat oslavy dvoustého výročí jeho narození.

Jak se jmenoval poslední moravský zemský prezident, zavražděný nacisty?

Správně! Špatně!

Nedlouho po svém nástupu do funkce zemského prezidenta byl Jaroslav Mezník v rámci tzv. heydrichiády zatčen Gestapem a uvězněn v Kounicových kolejích, kde byl také zastřelen poté, co se vyklonil z okna cely. Úřad zemského prezidenta poté již nikdy nebyl obsazen, v roce 1949 došlo k úplnému zlikvidování moravské samosprávy komunistickým režimem. Jeho synem byl významný moravský historik téhož jména.

V čele snah o obnovu samosprávného postavení Moravy stanul po listopadu 1989 Boleslav Bárta. Kde došlo k jeho tragickému úmrtí?

Boleslav Bárta HSD-SMS
Správně! Špatně!

Boleslav Bárta patřil mezi významné dětské psychology. Dlouhodobě usiloval o obnovení moravské samosprávy, stal se prvním předsedou Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko. K jeho úmrtí došlo 31. května 1991 ve slovenských Budmericích v době jednání o státoprávním uspořádání Československa. Již předtím trpěl podlomeným zdravím. U příležitosti třicátého výročí jeho úmrtí bude odhalena pamětní deska na budově dětské psychologické poradny na Zachově ulici v Brně, kterou spoluzaložil.

osobnosti moravských dějin
Výborně!

Vaše znalosti jsou výborné! Poznali jste toho opravdu hodně. 🙂
Dobrá práce!

Vaše znalosti jsou dobré, víc než polovina odpovědí správně. 🙂
Něco nám uteklo, ale to nevadí!
Na jedničku to nebylo, ale základní přehled máte. 🙂
Nevadí, příště to bude lepší! 🙂
Uf, to bylo docela těžké, co říkáte? Ale příště to bude určitě lepší. 🙂

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*