Ve Slezské Ostravě, Radvanicích a Bartovicích byla po třech letech úspěšně dokončena náročná stavba kanalizace

Náročná a dlouho připravovaná stavba kanalizace ve Slezské Ostravě a Radvanicích a Bartovicích skončila po 36 měsících od jejího zahájení. Nově je sanována původní část kanalizačního sběrače B od ulice Bohumínské po Slezskoostravský hrad, dále je kanalizační řad prodloužen přes území městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice až po ulici U Stavisek v Radvanicích. Zrealizovaná stavba umožní odvést splaškové vody do čistírny, což se projeví zlepšením kvality vody v řekách Lučina a Ostravice. Městu byla předána 21. dubna.

„Hotovou stavbu jsme převzali s více než týdenním předstihem. Prodloužení sběrače B přes území Slezské Ostravy až do Radvanic má strategickou roli. Vyjma centrální části Slezské Ostravy byly dosud odpadní vody z této oblasti odváděny lokálně a bez celkové koncepce přímo do vodotečí. Stávající kanalizační stoky byly bez čištění vyústěny do řeky Lučiny. Cílem stavby bylo vytvořit předpoklad pro systematické odkanalizování spádového území Slezské Ostravy, Radvanic a části Bartovic, a to včetně ploch určených územním plánem pro rozvoj lehké průmyslové a bytové výstavby. Výhledově bude možné na kmenový sběrač B napojit také stokovou síť Kunčic a Kunčiček,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Mapa sběrače

Nové rodinné domy v obvodech se nyní budou moci napojit na kanalizaci bez nutnosti výstavby bezodtokové jímky nebo domácí čistírny odpadních vod. Na sběrač B se nyní bude moci přepojit také bývalý průmyslový areál Bastro, který dosud vypouští všechny odpadní vody do Lučiny.

Vyšší kvalita vody v řekách Lučina a Ostravice

„Součástí stavby bylo také zrušení sedmi volných výustí kanalizace, které odváděly splaškové vody přímo do řeky Lučiny. Přepojení těchto stok na čistírnu odpadních vod zajistí výrazné zlepšení kvality nejen vodního toku Lučina, ale také řeky Ostravice. Pro životní prostředí je sběrač B zásadní investicí, na jejíž realizaci jsme čekali řadu let,“ doplnila náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Navazovat bude stavba kanalizace v Kunčicích a Kunčičkách, která zajistí zrušení dalších volných vyústí do řeky Ostravice.  Výběrové řízení na dodavatele se bude vypisovat již letos na podzim. Na financování se bude podílet také Ministerstvo financí ČR.

Celkově se ve Slezské Ostravě a v Radvanicích a Bartovicích zrekonstruovalo 1559 metrů sběrače, postavilo se 5243 metrů nové sítě a vybudovalo se 101 přípojek. Následně se částečně nebo zcela obnovovaly komunikace a chodníky, jakkoliv dotčené stavbou. Zrealizovaná stavba položila základ koncepce odkanalizování jižní oblasti Slezské Ostravy i Radvanic a Bartovic. Sběrač B bude nyní odvádět splaškové a zčásti dešťové odpadní vody na čerpací stanici odpadních vod v Muglinově (ČSOV Mexická). Odtamtud se přečerpávají do stokového systému sběrače A na levém břehu řeky Ostravice a následně odvádějí na Ústřední čistírnu odpadních vod města Ostravy. Ostatní dešťové vody se budou odlehčovat v jednotlivých odlehčovacích komorách a poté svádět do vodních toků Lučina a Ostravice. Zabrání se tak kapacitnímu přetížení čistírny, do níž by jinak přitékalo mnoho čisté dešťové vody.  

Přečtěte si  Nové přístaviště na řece Moravě: Rada města Kroměříže schválila stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží

Město letos investuje do rozvoje vodovodní a kanalizační sítě téměř 777 milionů korun

Rekonstrukce a prodloužení sběrače B přišly na 225,6 milionu korun bez DPH, z toho 55,3 milionu korun pokryla dotace z ministerstva financí. Prováděla je společnost Hochtief, která zvítězila ve výběrovém řízení mezi sedmi uchazeči. Stavba se projekčně připravovala od roku 2001, fyzicky byla zahájena v březnu 2018, dokončena v dubnu 2021.

Stavba byla rozčleněna do čtyř částí. Nejprve se sanoval původní sběrač B, vedený podél řeky Ostravice. Rozsah a způsob sanace potrubí se navrhoval s ohledem na závady zjištěné při průzkumu jeho technického stavu a mimo jednu část se k opravě použily bezvýkopové technologie. Kvůli havarijnímu stavu se u mostu Pionýrů potrubí opravovalo v otevřeném výkopu. Náročná byla výstavba navazující nové části sběrače od ulice Podzámčí po točnu tramvají Hranečník, protože v tomto úseku se potrubí pokládalo do značných hloubek v místech se složitými geologickými podmínkami. Pracovalo se v otevřených výkopech a v jednom úseku dlouhém 662 metrů se připravovala dokonce štola vytvořená i pomocí trhavin.

V zalesněných úsecích je s ohledem na terénní prolákliny část sběrače umístěna nad stávajícím terénem na potrubních mostech. Třetí část vede až k prostoru kruhového objezdu v křižovatce ulic Těšínská a Fryštátská v Radvanicích. Její součástí bylo také vybudování odlehčovacích komor, křížení tramvajové dráhy a silnic III/4703 a II/479, přepojení stok a výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek v trase sběrače. Čtvrtá část stavby vedla od ulice Dalimilovy až do místa přepojení odpadních vod přitékajících na čistírnu odpadních vod radvanické léčebny dlouhodobě nemocných. V celé délce Dalimilovy ulice se musela kompletně obnovit původní kanalizace, která byla ve velmi špatném technickém stavu.

Město systematicky pokračuje v obnově a rozvoji vodohospodářské a kanalizační sítě, do které letos investuje téměř 777 milionů korun, zhruba dvojnásobek oproti předchozím letům. V Ostravě je celkem 908 kilometrů kanalizační a 1068 kilometrů vodovodní sítě. Jejich vlastníkem je město Ostrava. 

Autor: red Zdroj a foto: Statutární město Ostrava

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*