Řece Kyjovce u Moravské Nové Vsi se vrací původní podoba. Revitalizce jí vrátila meandry a tůně

Povodí Moravy provádí revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Z napřímeného regulovaného koryta vodního toku vodohospodáři vymodelovali přírodě blízké koryto s meandry, které doplňují tůně. Součástí stavby bude také výsadba stromů a keřů. 

Letos v únoru zahájilo Povodí Moravy revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Cílem prací bylo vytvořit nové rozvolněné přírodě blízké koryto řeky Kyjovky v celkové délce 1 730 m trasované mimo stávající koryto a doplněné širokou bermou. „Vymodelováním nového koryta dosáhneme zpomalení povrchového odtoku vody, výrazně zvýšíme retenci vody v krajině a zlepšíme morfologii vodního toku. Na Kyjovce u Moravské Nové Vsi tak vzniká velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu, neboť nové koryto obnoví pravidelné rozlévání vody do říční nivy v době jejího nadbytku a současně se obnoví přirozená retenční kapacity říční nivy,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V dnešní době jsou hlavní stavební práce dokončené. Společně s novým korytem vodního toku vyhloubili vodohospodáři tři tůně. Z odstaveného původně napřímeného koryta postupně vznikne mokřad, který poslouží jako útočiště fauně, obývající tuto lokalitu. Celý úsek ještě čeká na výsadbu stromů a další zeleně, která doplní trasu nového koryta. V místě vzniknou také dvě broukoviště, která budou poskytovat útočiště pro různé druhy hmyzu.

Vzhledem k citlivosti území respektuje i náhradní výsadba přirozené místní biotopy a je rozdělena na výsadby dřevin měkkého a tvrdého luhu. Mezi dřevinami měkkého luhu bude zastoupené některé druhy vrby a topolu, mezi dřevinami tvrdého luhu to bude dub, jasan, lípa, javor či jilm. Celkem Povodí Moravy vysadí téměř 200 kusů dřevin. 

Revitalizace Kyjovky bude ukončena v listopadu příštího roku

Revitalizaci Kyjovky Povodí Moravy zahájilo v únoru 2022 a dle smlouvy s dodavatelem má trvat do listopadu příštího roku. Práce však budou dokončeny s velkou pravděpodobností s předstihem. V současnosti zbývá už jen náhradní výsadba, která však může probíhat jen za vhodných klimatických podmínek. Náklady včetně výkupů pozemků a projektové přípravy činí 27,4 mil. Kč. Akce je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí.

V současnosti Povodí Moravy realizuje řadu revitalizačních opatření. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplňuje Gargulák.

Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy patří například probíhající revitalizace Bečvy u Ústí, která navázala na rozsáhlou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky, dále pak revitalizace Dlouhé řeky u Nedakonic či revitalizace Svratky u obce Herálec. Mezi úspěšné dokončené nedávno projekty patří renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic nebo revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


1 Comment

  1. Chtěl bych doplnit informaci o původním korytu Kyjovky, která se z velké části vlévala u Lužic do původního koryta Moravy, dnes už Staré Moravy. Koryto, kterým dnes Kyjovka teče na Mikulčice a dále na Ostrožskou Novou Ves, bylo od stavidla pod Lužicemi kdysi uměle vyhloubeno.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*